Algemene voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd. 1.1 Sakura Tattoo: gevestigd te Amsterdam op de Zeedijk 58a. 1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Sakura Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage  alsook die door Sakura Tattoo wordt behandeld of aan wie Sakura Tattoo producten of diensten levert. 1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen  Sakura Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sakura Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Sakura Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Sakura Tattoo worden afgeweken. 2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Sakura Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverdnimmer door de door Sakura Tattoo en  afzonderlijk handelende personen die door of namens Sakura Tattoo zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Sakura Tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Sakura Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden. 3. Eigen verantwoording en eigen risico 3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Sakura Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever. 3.2 Door opdracht te geven aan Sakura Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Sakura Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd. 3.3 Door opdracht te geven aan Sakura Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Sakura Tattoo of derden in gevaar kan brengen. 3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Sakura Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. 3.5 Sakura Tattoo brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger. 3.6 Sakura Tattoo heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Sakura Tattoo het recht de Opdracht te weigeren. 3.7 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever. 4. Aansprakelijkheid 4.1 Door opdracht te geven aan Sakura Tattoo erkent Opdrachtgever dat Sakura Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Sakura Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Sakura Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Sakura Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten. 4.2 Voor het geval Sakura Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Sakura Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. 4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Sakura Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie. 4.4 Sakura Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 Sakura Tattoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever. 5. Garantie Sakura Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen. 6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. 6.2 Geschillen tussen Sakura Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Amsterdam, behoudens indien Sakura Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever. 7. Conversie Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 8. Slotbepaling Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Sakura Tattoo en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

© Sakura Tattoo Amsterdam.